Thứ ba, 16/07/2024

Tìm kiếm

Giới thiệu chung
Đại hội VAIP IX
Hoạt động hội
Tin tức ICT
Môi trường - Chính sách
Doanh nghiệp - Hội viên
Sản phẩm - Công nghệ
Giao thương
Nguồn lực cho CNTT
Phần mềm nguồn mở
Xã hội ICT
Gặp gỡ ICT đầu xuân
Hội thảo HT-PT
ICT Caravan 2023
Lịch sử tin học Việt Nam
Chương trình hành động
Hội viên
ICT Tennis
Kỷ yếu 30 năm OLP
Liên hệ
Hội Tin học Việt nam

QUY CHẾ THÀNH LẬP CHI HỘI TRUNG ƯƠNG HỘI TIN HỌC VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 045/QĐ-VAIP/2005 ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam)

Quy chế này quy định về Chi hội trung ương trực thuộc Hội Tin học Việt Nam. Bản Quy chế này gồm 4 Điều.

Điều 1: Điều kiện để trở thành Chi hội Trung ương Hội Tin học Việt Nam
1. Các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực CNTT-TT ở các cơ quan nhà nước, các trung tâm nghiên cứu, đào tạo cấp quốc gia tán thành tôn chỉ, mục đích và Điều lệ Hội, có thể tự nghuyện làm đơn xin gia nhập Hội theo hình thức Chi hội.
2. Việc công nhận Chi hội do Thường vụ Ban Chấp hành Hội Tin học Việt Nam xem xét quyết định.

Điều 2: Chi hội có các quyền sau
1. Được cấp giấy chứng nhận “ Chi hội của Hội Tin học Việt Nam”.
2. Cử đại diện tham gia mọi sinh hoạt, thảo luận và biểu quyết mọi công việc chung của Hội với tư cách của chi hội.
3. Cử đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc của Hội. Số lượng đại biểu dự đại hội do Ban Thường vụ quyết định căn cứ: a) Số lượng đại biểu dự Đại hội b) Tỷ lệ đại biểu dành cho khối các Chi hội trung ương c) Quy mô hội viên của Chi hội d) theo tính chất và đặc thù riêng của Chi Hội.
4. Được kiến nghị với Hội và các tổ chức của Hội để được giúp đỡ nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực CNTT-TT. Được Hội tạo điều kiện đưa các kết quả sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu, ứng dụng CNTT-TT, các sáng chế, phát minh vào sản xuất và đời sống. Ưu tiên công bố, quảng bá các kết quả hoạt động CNTT-TT trong các tạp chí, ấn phẩm và trang thông tin điện tử của Hội.
5. Được cung cấp thông tin thường xuyên về các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ trong lĩnh vực CNTT-TT, tạo điều kiện tiếp xúc, gặp gỡ trao đổi với những cá nhân, tổ chức CNTT-TT ở trong và ngoài nước nhằm nâng cao trình độ, khả năng phát triển và ứng dụng CNTT-TT.
6. Được Hội bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng.
7. Được xin ra khỏi Hội bất cứ lúc nào có nguyện vọng. Trường hợp xin ra khỏi Hội phải nộp lại Chứng nhận Chi hội cho Hội.
8. Được Hội tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động và được hưởng các quyền và lợi ích khác do Hội quy định.

Điều 3: Chi hội có các nghĩa vụ sau
1. Tuân thủ Điều lệ Hội, thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quy chế, quy định của Hội. Tích cực hoạt động và thực hiện tốt các nhiệm vụ được Hội phân công.
2. Thường xuyên và tích cực tuyên truyền phát triển Hội viên mới, tham gia các tổ chức của Hội, tham gia các phong trào và hoạt động do Hội phát động, kêu gọi.
3. Đóng Hội phí đầy đủ:
Trích nộp 50% tổng hội phí Hội viên theo danh sách các hội viên sinh hoạt tại Chi hội cho Hội Tin học Việt Nam. Phần còn lại do Chi hội dùng để tổ chức các hoạt động của mình.
Mức hội phí cho hội viên do BCH Hội Tin học Việt Nam Quy định.

Điều 4:
Điều khoản thi hành
Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký quyết định ban hành. Mọi thay đổi đối với Quy chế này do Ban Chấp hành Hội quyết định

Bình luận - Comment (FB):
tin hoc doi song
Công ty cổ phần Minh Việt
hanoi
Hiệp hội doanh nghiệp điện tử Việt Nam
automation
technoaid
Dự báo thời tiết
  Powered and Designed by MinhViet Technology Group
HỘI TIN HỌC VIỆT NAM
Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Long - Tổng Thư Ký - Hội Tin Học Việt Nam
Head office: 6th floor, 14 Tran Hung Dao Str., Hanoi,Vietnam - Tel:84-24-38211725 - Fax:84-24-38211708 - Email: office@vaip.vn
Copyright 2003-2006 by VAIP. All rights reserved
Designed by InteCom (MinhViet JSC) - Powered by MVC-Web CMS 2.0